Villrein sårbar for forstyrrelser

Villreinen lever i høyfjellet i et ekstremt miljø der den er svært sårbar for eksterne forstyrrelser. Menneskelig ferdsel og inngrep har stor påvirkning på villreinens arealbruk og dermed villreinens muligheten til å tilpasse seg og unytte næringsgrunnlaget som finnes innenfor villreinområdet.

Villrein vil kunne oppdage fare gjennom syn og lukt på lang avstand (2-3 km). Mange fjellvandrere vil derfor kunne forstyrre og skremme rein uten selv å være klar over dette. Det er viktig ikke å gå for nærme villrein som eventuelt observeres. Ikke gå i silhuett eller medvind, bruk kikkert og observer på avstand. Villreinen vil når trafikken i et område eller langs en vei eller sti overstiger et vist nivå, begynne å unnvike området. En vei eller sti kan når trafikken når et vist omfang (30 passeringer pr. døgn?) kunne fungere som en barriere.

Det pågår i dag innsamling og registrering av ferdsel langs stier og løyper på Hardangervidda. I mange år har simler vært utstyrt med GPS-sendere som har gitt en god dokumentasjon på villreinens arealbruk gjennom året.

Informasjon om villrein og forstyrrelse

Kartfortelling som beskriver villreinens arealbruk på HardangerviddaInnsynsløsning GPS-merket villrein

Brukerundersøkelse Hardangervidda sommeren 2017. NINA-rapport 1530

NINA-rapport ferdsel fra rv.7